თუ 112-ს ვერ უკავშირდებით - გადაუდებელი დახმარების ცენტრი ალტერნატიულ ნომრებს ავრცელებს

თუ 112-ს ვერ უკავშირდებით - გადაუდებელი დახმარების ცენტრი ალტერნატიულ ნომრებს ავრცელებს

სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი უსაფრ­თხო­ე­ბი­სა და გა­და­უ­დე­ბე­ლი დახ­მა­რე­ბის ცენ­ტრი 112 დღეს შე­ფერ­ხე­ბით მუ­შა­ობს და მო­სახ­ლე­ო­ბა პრე­ტენ­ზი­ას გა­მოთ­ქვამს იმას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, რომ დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ცენ­ტრს ვერ უკავ­შირ­დე­ბი­ან. აღ­ნიშ­ნულ სა­კი­თხზე 112 გან­ცხა­დე­ბას ავ­რცე­ლებს, სა­დაც მი­თი­თე­ბუ­ლია ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი ნომ­რე­ბი, რომ­ლებ­ზეც შე­გიძ­ლი­ათ დარ­ე­კოთ იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ 112-ზე ოპე­რა­ტორს ვერ და­უ­კავ­შირ­დე­ბით

"მო­გახ­სე­ნებთ, რომ მცი­რე ტექ­ნი­კუ­რი ხარ­ვე­ზის გამო, 112-ში შე­ფერ­ხე­ბით შე­მო­დის ზა­რე­ბი. თუ გე­სა­ჭი­რო­ე­ბათ გა­და­უ­დე­ბე­ლი დახ­მა­რე­ბა და 112-ზე ვერ გვი­კავ­შირ­დე­ბით, და­რე­კეთ ალ­ტერ­ნა­ტი­ულ ნომ­რებ­ზე:

032 2 411011- სა­ხან­ძრო სა­მაშ­ვე­ლო

032 2 418505- სა­პატ­რუ­ლო (თბი­ლი­სი)

032 2 418502- სა­პატ­რუ­ლო (რე­გი­ო­ნი)

595073527, 595073838, 595073876, 595073805, 595073723- სას­წრა­ფო (რე­გი­ო­ნი)

599842197, 599842195 - სას­წრა­ფო (თბი­ლი­სი)

სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი მუ­შა­ო­ბენ და უმოკ­ლეს დრო­ში აღ­მო­ი­ფხვრე­ბა ტექ­ნი­კუ­რი პრობ­ლე­მა.ბო­დიშს გიხ­დით შექ­მნი­ლი ვი­თა­რე­ბის­თვის", - ნათ­ქვა­მია გა­და­უ­დე­ბე­ლი დახ­მა­რე­ბის ცენ­ტრის გან­ცხა­დე­ბა­ში.